RINGKASAN KURIKULUM BARU 2021

Permulaan: Januari 2021
Dikemaskini: 15 Disember 2020

 1. Penyelarasan jam kredit supaya semua kursus ditawarkan sebagai kursus 3 jam kredit dan memperkenalkan kursus elektif tambahan untuk semua program pengajian. Carta permintaan jam kredit untuk program pengajian dipaparkan pada halaman ini.
 2. Lebih penekanan kepada bidang Teologi Praktik di mana:
  1. Pendidikan Lapangan akan dinilai dengan memberi gred menurut jam kreditnya.
  2. Bilangan jam kredit untuk semua kursus bidang Teologi Praktik sedia ada ditingkatkan menjadi 3 jam kredit.
  3. Kursus teras tambahan diperkenalkan untuk program sarjana muda.
 3. Lebih penekanan kepada usaha penyatuan pelbagai bidang disiplin teologi di dalam kurikulum.
 4. Lebih perhatian kepada semua kursus yang mencerminkan konteks tempatan.
 5. Penulisan tesis ditawarkan sebagai pilihan untuk program MDiv (kecuali seseorang pelajar itu ingin menumpukan pengajian dalam suatu bidang penumpuan tertentu.
 6. Memperkenalkan TUJUH bidang pengkhususan untuk program-program MDiv, BD, BTh:
  • Kajian Alkitab:
   • (1) Perjanjian Lama,
   • (2) Perjanjian Baru,
  • Teologi dan Sejarah:
   • (3) Teologi Kristian,
   • (4) Sejarah Gereja,
  • Teologi Praktik:
   • (5) Penjagaan dan Pelayanan Pastoral,
   • (6) Misiologi,
   • (7) Kerohanian dan Penyembahan Kristian.
  • Para pelajar yang memilih sesuatu bidang penumpuan tertentu akan mengambil kursus-kursus elektif yang berkaitan dengan bidang tersebut, termasuk menulis sebuah tesis atau dua buah kertas penyelidikan untuk memenuhi syarat tambahan.
 7. Penawaran bidang pengkhususan dan kursus-kursus elektif yang berkaitan adalah tertakluk kepada ketersediaan penyelia dan pensyarah untuk tujuan demikian.
 8. Memperkenalkan DUA peperiksaan kemasukan untuk pelajar-pelajar baru:
  1. Pengetahuan Umum Alkitab: Pelajar yang gagal dalam peperiksaan ini diwajibkan untuk mengambil kursus “Ikhtisar Alkitab.”
  2. Kecekapan Bahasa Inggeris (untuk para pelajar aliran Bahasa Inggeris): Pelajar yang gagal dalam peperiksaan ini diwajibkan untuk mengambil kursus pemulihan Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh pihak Seminari.

Daripada: Pejabat Akademik, STM.

Perhatian:

 1. Isi kandungan pada halaman ini akan dikemaskini oleh Jawatankuasa Akademik STM dari semasa ke semasa untuk mempertingkatkan kualiti dan keberkesanan program-program. Sila rujuk kepada halaman ini untuk mendapatkan maklumat terkini.
 2. Untuk maklumat lanjut bagi kursus-kursus yang tertentu, sila hubungi Pejabat Akademik; atau layari halaman Pengenalan Kursus melalui tapak Web STM.

 


SYARAT JAM KREDIT UNTUK PROGRAM PENGAJIAN


SKEMA KURSUS UNTUK PROGRAM PENGAJIAN

 

Kursus-Kursus MDiv ^ BD ^ BTh
PENGAJIAN ALKITABIAH
Bahasa Ibrani Alkitabiah 1; Bahasa Yunani Alkitabiah 1
Ikhtisar Alkitab; Kajian Alkitab Induktif
Pengantar Kepada Kajian Perjanjian Lama / Perjanjian Baru
Eksegesis PL: Pentateukh / Sejarah / Puisi /Nabi-nabi / Hikmat  *
Eksegesis PB: Injil / Surat-surat / Apokaliptik *
Kaedah Eksegesis
TEOLOGI & SEJARAH
Teologi Kristian 1, 2, 3, 4; Sejarah Gereja 1, 2
Doktrin Kristian Asas
Melakukan Teologi di Asia / Teologi Antara Budaya
Etika Kristian dan Isu-Isu; Agama-Agama Dunia
Sejarah Gereja dan Masyarakat Malaysia
TEOLOGI PRAKTIK
Asas Kaunseling Salah Satu
Pendidikan Kristian
Misiologi Salah Satu
Penginjilan Di Gereja Setempat
Homiletik 1
Homiletik 2
Misi Silang-Budaya; Perkahwinan dan Keseksualan
Kepimpinan Pastoral dan Pengurusan Gereja
Kerohanian Kristian; Liturgi & Penyembahan
Kajian Denominasi; Pendidikan Lapangan
Elektif (sebanyak yang diperlukan untuk program pengajian) Pilihan Pelajar
Tesis / Kertas Penyelidikan + Elektif dalam bidang pengkhususan tertentu (untuk pelajar yang memilih bidang pengkhususan tertentu)

* Mengambil kursus Eksegesis PL/PB yang merangkumi sebilangan kategori kitab-kitab di dalam Alkitab seperti yang ditetapkan dalam kurikulum program pengajian masing-masing.
^ Program Sarjana Diviniti (MDiv) dan Sarjana Muda Diviniti (BD) belum lagi ditawarkan untuk aliran Bahasa Malaysia buat masa kini.